VEDTÆGTERForeningens navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Kaalund Foreningen

Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune


Formål

§ 2

Formålet med Kaalund Foreningen er at styrke lokale tiltag med samskabelse mellem offentlige, private og frivillige organisationer, samt bidrage til fællesskaber i partnerskaber.


Foreningens indsatser faciliteres, med henblik på at bedre vilkårene for sårbare unge med kognitive, - sociale og intellektuelle funktionsnedsættelser. Herunder minimerer marginalisering og øge medlemmernes livskvalitet, gennem personlig og social udvikling samt sundhedsfremmende tiltag.


I praksis udmøntes formålet igennem:

Aktiviteter (bl.a. motion, udeliv, krea, rejser, spil, socialt samvær og forebyggelse af ensomhed)

Gratis måltider (overskudsmad, bl.a. med støtte fra lokale virksomheder, grossister, institutioner, hjælpeorganisationer, medborgerhus)

Fritidspas (bl.a. til optagelse i frivillige idrætsforeninger, klubber, musikskole, samt indkøb af tøj og udstyr)

Samtaler/ rådgivning fra psykolog/ terapeut

Alternative behandlinger (bl.a. NADA/ akupunktur, massage, kropsterapi, sakralterapi)

Events med præmier fra lokale sponsorer, bl.a. præmier ved højeste antal skridt pr. mdr., deltagelse ved aktiviteter og afhentede gratis måltider

Vejledning/ undervisning (OCN programmer), indenfor bl.a. områder som livsmestring, venskaber, kostvaner og livsførelse, identitet, kommunikation, selvstændighed


Foreningens virke vil tage afsæt i en foreningsside med adgang til app (Google/ IPhone) herunder med info om foreningens indsatser, chat, og tilmeldingsmuligheder.


Der vil foruden blive lanceret en side på facebook med løbende info om nye partnerskabsaftaler, sponsorer, mv.

Kaalund foreningen indsamler midler fra fonde, puljer, sponsorater og støttebidrag til foreningens indsatser. Aktiviteter finansieret via puljer kan være afgrænset i en given projektperiode.


Foreningens tilhørsforhold


§ 3

Kaalund foreningen er en selvstændig forening


Medlemskab

§ 4

Sårbare brugere i alderen 16-35 år, med kognitive, - sociale og eller intellektuelle funktionsnedsættelser, kan optages som fuldbyrdede medlemmer af Kaalund Foreningen. Medlemskontingentet er kr. 100,00 pr. mdr., som betales kvartalsvist eller månedsvist.

Voksne (18+ år) støttemedlemmer kan optages som medlemmer af Kaalund Foreningen og kan assistere foreningen som frivillige. Støttemedlemmer støtter foreningen, og kan indgå som en del af bestyrelsen med de forhold som er beskrevet under punkt 6.1.

Støttemedlemmer kan deltage ved foreningens generalforsamling men har ikke stemmeret, medmindre de er en del af bestyrelsen. Medlemskontingentet er kr. 100,00 pr. mdr., som betales kvartalsvist eller månedsvist.

Offentlige/ regionale institutioner, foreninger, private fonde og private virksomheder kan optages i foreningen som interessemedlem med adgang til at oprette aktiviteter på Kaalund foreningens medlemsside. Medlemskontingentet for interessemedlemmer er gratis, og aktiviteterne skal være målrettet foreningens medlemmer.


Alle medlemmer, bortset fra støttemedlemmer og interessemedlemmer, har stemmeret på generalforsamlingen, når de har betalt deres kontingent.

Melder man sig ud af foreningen, tilfalder det resterende kontingent foreningen. Medlemskab kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor og et flertal i bestyrelsen stemmer for det.


Foreningens ledelse

§ 5

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned


5.3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke. Beslutninger om vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer samt opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal.

5.4 Kandidatforslag til bestyrelsen kan stilles af alle medlemmer på generalforsamlingen.


5.5 Dagsordenen for generalforsamlingen er:

Valg af dirigent

Årsberetning samt godkendelse heraf

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf

Behandling af indkommende forslag

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Evt.


Bestyrelsen

§ 6

6.1 Bestyrelsen består af 10 medlemmer, bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. I bestyrelsen skal der være op til 3 menige medlemmer.

6.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant uden stemmeret

6.3 Der er bestyrelsesvalg på generalforsamlingen. Almene bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Formanden er på valg hvert 2. år. Næstformanden samt kasserer på valg hvert år, dog undtaget det år hvor formanden er på valg, så det undgås at formanden, næstformanden og kasser skiftes ud samtidig.

6.4 Genvalg kan finde sted

6.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov. Formanden indkalder til møderne

6.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden

6.7 Bestyrelsen kan faciliteter indsatser relateret til samtlige områder i foreningens formålsbeskrivelse


Regnskab og økonomi

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31 /12.

Årsregnskab revideres af navn på revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Foreningens midler må kun bruges til det i § 2 beskrevne formål.


Opløsning

§ 8

8.1 Foreningen kan opløses hvis der ikke er medlemmer udover bestyrelsen.
8.2 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for en anden aktiv fritidsforening for unge i Kalundborg Kommune.

Tegningsret

§ 9

Foreningen tegnes af en formand, Jakob Borup-Jørgensen og kasserer, Thomas Felding Thomsen, som er besluttet under den stiftende generalforsamling, den 12.05 2022. Der henvises til referatet fra generalforsamlingen den 12.05 2022.